Negociatat, pa asnjë kusht, CDU/CSU i hap dritën jeshile Maqedonisë së Veriut – Lajmi i Fundit

0
Gjigandi

Partia e Kancelares Angela Merkel CDU/CSU i ka hapur dritën jeshile Maqedonisë së Veriut për integrimin në Bashkimin Evropian. CDU/CSU i ka bërë kërkesë Bundestagut gjerman të hapë negociatat me Maqedoninë e Veriut.
E veçantë e këtij dokumenti është se nuk permendet asnjë kusht për shtetin fqinj me Shqipërinë.

Ndërkohë për qeverinë e Edi Ramës kushtet nga 5 që ishin një vit më parë u bënë 9 këtë vit.
Marrëveshja e perbashket midis Bundestagut dhe Qeverisë Federale për kërkesën për anëtarësim të Republikës së Maqedonise se Veriut në BE dhe mbi rekomandimin e KE-se dhe Përfaqësueses se Lartë të dt.29 maj 2019 për celjen e negociatave të anetaresimit
Bundestag gjerman deshiron të vendosë:
I.
Në samitin me shtetet e Ballkanit Perëndimormë 21 qershor 2003, krerët e shteteve dhe qeveritë e Bashkimit Evropian (BE) u dhanë vendeve të Ballkanit mundësinë e anëtarësimit në BE nëse i plotësonin kushtet. Maqedonia e Veriut paraqiti një kërkesë për anëtarësim në BE më 22.Mars 2004 në përputhje me nenin 49 të Traktatit për BE (TEU). Në dhjetor 2005, Këshilli Evropian miratoi per Republiken e Maqedonise se Veriut statusin e vendit kandidat per anetaresim në bazë të vleresimit të Komisionit Evropian.
Më 29 maj 2019, Komisioni paraqiti një raport mbi përparimin e Maqedonise se Veriut në përmbushjen e kushteve për hapjen e negociatave të pranimit në BE. Komisioni rekomandon ne kete raport celjen e negociatave te anetaresimit me Maqedonine e Veriut. Këshilli Evropian vendosimë 20 qershor 2019 që të marrë një vendim thelbesor sa më shpejt të jetë e mundur dhe jo më vonë se tetori 2019 përhapjen e negociatave të anetaresimit me Maqedonine e Veriut.
Me letrën e saj te dt. 6 shtator 2019, Qeveria Federale i kujtoi Bundestagut gjerman që Këshilli per Cështjet e Përgjithshmemë 15 Tetor 2019 dhe Këshilli Evropian më 17 dhe 18 duhet te vleresoje progresin e Maqedonise se Veriut dhe te vendosin për hapjen e negociatave të pranimit në BE. Qeveria Federale i ka referuar Bundestagut gjerman për të drejtën e tij për të komentuar vendimet për hapjen e negociatave të pranimit në BE. Sipas Nenit 9 të Ligjit për Bashkëpunim ndërmjet Qeverisë Federale dhe Bundestagut gjerman në Cështjet e BE, Qeveria Federale duhet të kete dakordesi me Bundestagun gjerman përpara se ajo te jape miratimin e saj për negociatat e pranimit.
Duke pasur parasysh suksesin e arritur vitet e fundit, Komisioni kishte rekomanduar vitet e kaluara hapjen e negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut. Në qershor 2018, Këshilli i Cështjeve të Përgjithshme hapi rrugën për fillimin e negociatave në qershor 2019 me kërkesa konkrete për reforma.
Në raportin e tij të 29 majit 2019, Komisioni vleresoi progresin e arritur që nga vera 2018. Ne qershor 2018, ne konkulzionet e Keshillit, u vleresua se Maqedonia Veriore ka vazhduar procesin e reformës, duke dhënë rezultate në fushat kryesore të identifikuara. Përveç kësaj, mosmarrëveshja për Emrin midis dyvendeve u zgjidh me marrëveshjen me Greqinë, e cila hyri në fuqi në shkurt 2019 (“Marrëveshja e Prespës”).
Bundestagu gjerman mbështet perspektivën e BE për Republikën e Maqedonisë Veriore dhe vlereson përpjekjet e vendit per reformën. Procesi I anetaresimit është një shtytës vendimtar per reformat dhe stabilitetin në rajon. Gjermania dhe BE janë veçanërisht të interesuara për stabilizimin dhe bashkëpunimin e fqinjësisë së mire në rajon. Me tejkalimin e ngërçit të brendshëm të viteve të fundit, vendi ka filluar rrugën për rregullime të rëndësishme kushtetuese, ekonomike dhe strukturore dhe ka iniciuar reforma politike në mënyrë që të përmbushë kushtet për hapjen e negociatave të pranimit. Vendi I jep përparësi të lartë procesit të afrimit të BE-së dhe ka arritur suksese të dukshme. Që nga vera e vitit 2018, janë bërë për pjekje të mëtejshme për zbatimin e reformave urgjente, të ndjekura nga hartimi I politikave dhe legjislacionit të vonuar.
Vendi gjithashtu ka ndryshuar rrënjësisht në një atmosferë politike gjithë përfshirëse dhe të hapur. Përveç reformave në gjyqësor, luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe reformës së shërbimeve të inteligjencës dhe administratës publike, kultura e kompromisit në peizazhin politik është përmirësuar gjithashtu, në veçanti një përfshirje më e mirë e shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse politike.
Me marrëveshjen e Prespëstë 18 korrikut 2018 dhezbatimin, pas 27 vjetësh, u arritnjëmarrëveshjehistorike midis GreqisëdheMaqedonisësëVeriutpërçështjen e emritdhe u zgjidhnjëkonfliktigjatë midis fqinjëve.
Në fund tëtetorit 2018, pas zbatimit te planit të reformës “3-6-9”, qeveria prezantoi “Plan 18” si një bazë të mëtejshme për zbatimin e reformave. Një numër ligjesh të reja për sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, shërbimet e inteligjencës dhe administratën publike janë në proces parlamentar ose janë miratuar tashmë. Qeveria është e vendosur të krijojë ose të adaptojë legjislacionin kryesor në fushat kryesore.
Sidoqoftë, në bazë të raportit të Komisionit të 29 majit 2019, Bundestag gjerman gjithashtu vëren se deficitet ekzistojnë ende nëMaqedoninë e Veriut, veçanërisht në lidhje me pavarësinë dhe reformën e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
II.
Bundestag gjerman vlereson progresin që ka bërë MaqedoniaVeriore që nga qershori 2018 per:
– ImplementimiiMarrëveshjessëPrespës, e cilazgjidhmosmarrëveshjenpëremrin midis GreqisëdheMaqedonisëVerioredheplotësonnjëkushtpërhapatëmëtejshëmdrejt BE.
– Eshtëarriturpërparimnërivendosjen e pavarësisësëgjyqësorit, nëveçantinëzbatimin e “përparësiveurgjentetëreformës” dherekomandimet e KomisionittëVenecisëpërsundimin e ligjit, me qëllimtësigurimittënjëbazesolidepërpërparimtëmëtutjeshëm. Kështu, u miratuanjëligjqërregullonemërimin e gjyqtarëvedheprokurorëvedhekualifikimet e tyre. Nëpërgatitjeështëligjipërintegrimin e prokurorit special nësistemin e zbatimittëligjit. Ligjetëmëtejshmejanënëprocedurënparlamentare.
– progress eshtëarriturnëreformën e administratëspublike, përfshirëzbatimin e kornizësstrategjikepërreformën e administratëspublike, konsultimet e zgjeruarapublike, rritjen e transparencësnëhartimin e politikave, dhezhvillimindhekoordinimin e politikave. Përgatitgjithashtunjësistemelektroniktëraportimitpërpunonjësitpublikdhenjëligjpërmenaxhimin e financavepublike.
– Ligjiantikorrupsionimiratuarforcoiluftënkundër OK dhekorrupsionit. Mëshumëligjepërmëshumëtransparencë, parandalimin e korrupsionitdhekontrollinfinanciarjanënëproces. Përmëtepër, ekzistonnjërekordipërmirësuarnëhetimet, ndjekjetpenaledhedënimetpërfundimtare, madjeedhenëkorrupsiontënivelitmëtëlartë.
III.
Bundestagugjermandeklaron se ne bazetenenit9 teligjit federal mbibashkepunimin eQeveriseFederaleme Bundestagungjerman ne veshtjet e BE-se, qeQeveria Federal temiratojenjevendimtëKëshillitEvropianmë 17/18 per celjen e negociatavepërpranimin e RepublikëssëMaqedonisësëVeriutnë BE,ne tetor 2019.
Bundestag gjithashtu i kerkonqeverisëfederaleqë,
1. tësigurojeqëkuadri inegociatavetëjetë e tillëqëtësigurohetnjëvazhdimkonsekuent ikursittëreformësdhe, mbitëgjitha, zbatimin e reformavetëmiratuarangaMaqedoniaVeriore. Hapjadhembyllja e kapitujveindividualëtënegociataveduhettëvarenngakriteretëqarta;
2. tesqaroje se MaqedoniaVerioreduhettëvazhdojëtëbëjëpërpjekjetëtjeratekonsiderueshmepërtëpërmbushurkriteret e pranimit, veçanërishtnëfushat e
– sundimiiligjit, përfshirëtëdrejtatthemeloredheefikasitetin e ProkurorisëSpeciale, gjithashtunënnjëorientimtëriorganizativ,
– luftenkunderkorrupsionitdhekrimittëorganizuar, dukepërfshirëkrijimin e njëbilancisolid përpastrimin e paravedhekriminfinanciar, si dhe
– forcimi i institucionevepërmbrojtjendhepromovimin e tëdrejtavetënjeriut;
3. tësigurojeqëKomisionidheShërbimiEvropian i VeprimittëJashtëmtëinformohenrregullishtpërmbarëvajtjen e reformavegjatënegociatavetëpranimit, veçanërishtnëkëtofushakryesore.
4. tesigurojeqështjellimi i ketyrekapitujve (para se gjithashkapitulli 23 GjyqësoridhetëDrejtaThemelore, 24 Drejtësia, LiriadheSiguria) tekryhetnëfillimtënegociatavedheatotembyllenvetem ne fundtënegociatave. Planet e veprimitpërkëtokapitujtëpropozuarngaKomisioniduhettëpërcaktojnëafatedhesynimetëqarta, përmbushja e tëcilaveështënjëparakushtpërhapjen e kapitujvetërinj; kapitujt e tjerëtënegociatavenukduhettëhapenmepare. Komisioniduhettëraportojërregullishtpërzbatimin e planevetëveprimit, përveçprogres-raportevevjetore. Hapjadhembyllja e kapitujvetetjeredo tëvarenngapërparimithelbesornëkëtofusha.
Bundestag rezervontëdrejtën e tijtëpërgjithshmeteushtrojetedrejtenpërtëkomentuar/dhënëmendimin e tijnëperputhjemenenin8 teligjitfederal, nëseai konludon/konstaton se kushtetpërhapjen e kapitujvetënegociatavenukjanëpërmbushur;
5. Te sigurojem, qëtemat
– institucionedemokratikefunksionale,
– reformane administratën publike,
– zhvillimiekonomikdhekonkurrueshmëria,
– marrëdhënietëmirafqinjësoredhebashkëpunimrajonal,
– liria e shtypitdhemediave,
– tëdrejtat e grupevemëtëprekshmedheanëtarëvetëpakicave,
– shoqëricivileaktive
Tepasqyrojnepikatthelbesoretenegociatavetëpranimit.
6. tesiguroje, se pasanetaresimit, Maqedonia e Veriuttepermbusheplotesishtkriteretpolitikedheekonomike. Përmbushja e rreptë e kriterevetëKopenhagësmbetetparakushtpëranëtarësim. Njëanëtarësimautomatik, përshembull, duke përmendurnjëdatëpranimi para përfundimittënegociatavenukduhettëekzistojë.
7. tëinkurajojëaranzhimetdherregullasa me pakteperkohshmekurnukpërshtaten me acquis communautaire; MaqedoniaVerioredëshirontëanëtarësohetnë BE dheduhettëpranojëqë acquis nuk do tëzbutennganegociatat;
8. tëinkurajojëMaqedoninë e Veriutqëtëzbatojëdispozitat e PaktitEvropiantëStabilitetitdhetëRritjestashmënëprocesin e bisedimevedhetërespektojëkriteret e stabilitetittëTraktatittëMastrihtitpërpara se tëmundtëanëtarësohetzyrtarishtnëbashkiminmonetar pas pranimittëmundshëm;
9. tëinformojëne vazhdimBundestagungjermannëpërputhje me nenin3 dhenë 6 teligjit federal, mbiperparimin e negociatavetëpranimitdhegjithashtutësqarojëpozicionin e tij. Progresinërrugën e pranimitnukduhettëvlerësohetvetëmngaKomisioni, por edherregullishtngaQeveriaFederale, përfshirëpërfaqësimet

RonaTyra

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu