abc.24.al: Ja dosja e plotë. Si ndërhyri ish zyrtari i FBI McGonigal, në Shqipëri dhe sa herë e takoi Ramën

0
Gjigandi

7e5b2748-188a-4948-8bd4-5cc9bcf0d36f.pdf (washingtonpost.com)

 

Pikat ku përmendet Shqipëria

Pika 8 në dosje (anglisht)

8. Person B was an Albanian national who was employed by a Chinese energy conglomerate. Person B operated as an informal advisor to the Prime Minister of Albania, retaining an official Albanian government email account and passport, and was a former Albanian senior government official. Person A and Person B were friends and business associates with each other.

Union Contact

pika 8 në dosje(shqip)

8.Personi B ishte një shtetas shqiptar i punësuar nga një konglomerat energjetik kinez. Personi B vepronte si këshilltar jozyrtar i Kryeministrit të Shqipërisë, duke mbajtur një llogari zyrtare emaili dhe pasaportë të qeverisë shqiptare dhe ishte një ish-zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare. Personi A dhe personi B ishin miq dhe bashkëpunëtorë biznesi me njëri-tjetrin.

pika 15 në dosje (Anglisht)

15. Between September 2017 and June 2018, defendant McGonigal submitted and Case 1:23-cr-00021-CKK Document1 Filed 01/18/23 Page 5 of 16 caused to be submitted FD-772 and FD-772b forms that falsified, concealed, and covered up his relationship and travel with Person A. That is, contemporaneous with the time period when money was requested and received, defendant McGonigal travelled with Person A to Albania and other countries in Europe on several occasions, and falsely reported the nature and scope of the travel to the FBI on the FD-772 and FD-772b forms, including by: failing to identify Person A as a travel companion, failing to identify countries visited, falsely characterizing the purpose of the travel, and falsely reporting that there would be no reportable foreign contacts on the travel, despite that defendant McGonigal intended to and did meet with foreign nationals, including among others Person B, with whom defendant McGonigal had an ongoing relationship.

Pika 15 në dosje (shqip)

 1. Ndërmjet shtatorit 2017 dhe qershorit 2018, i pandehuri McGonigal dorëzoi  paraqitjen e formularëve FD-772 dhe FD-772b që falsifikonin, , dhe ka mbuluar marrëdhënien dhe udhëtimin e tij me personin A. Pra, në të njëjtën kohë me periudhën kohore kur janë kërkuar dhe pranuar paratë, i pandehuri McGonigal ka udhëtuar me personin A në Shqipëri dhe vende të tjera të Evropës në disa raste dhe ka raportuar në mënyrë të rreme natyrën dhe qëllimi i udhëtimit për në FBI në formularët FD-772 dhe FD-772b, duke përfshirë: mosidentifikimin e personit A si shoqërues udhëtimi, dështimin në identifikimin e vendeve të vizituara, karakterizimin e gabuar të qëllimit të udhëtimit dhe raportimin e rremë se atje nuk do të kishte kontakte të huaja të raportueshme gjatë udhëtimit, pavarësisht se i pandehuri McGonigal synonte dhe takohej me shtetas të huaj, duke përfshirë mes të tjerëve Personin B, me të cilin i pandehuri McGonigal kishte një marrëdhënie të vazhdueshme.

pika 19 në dosje (anglisht)

19. On September 5, 2017, defendant McGonigal submitted an FD-772 form to the FBI for upcoming “unofficial” travel to Albania. The submission improperly failed to: (a) identify that Person A would be a travel companion, (b) state that lodging and accommodations would be provided free of charge and who would be paying for them, (c) state that defendant McGonigal would be traveling to Kosovo in addition to Albania, and (d) identify any anticipated reportable foreign contacts including Person B, or any other foreign national with whom defendant McGonigal had an ongoing relationship.

pika 19 në dosje (shqip)

 1. Më 5 shtator 2017, i pandehuri McGonigal dorëzoi një formular FD-772 në FBI për udhëtimin e ardhshëm “jozyrtar” në Shqipëri. Paraqitja në mënyrë të gabuar nuk arriti: (a) të identifikonte se Personi A do të ishte një shoqërues udhëtimi, (b) të deklaronte se akomodimi dhe qëndrimi  do të siguroheshin pa pagesë dhe kush do të paguante për to, (c) të deklaronte se i pandehuri McGonigal do të ishte duke udhëtuar në Kosovë përveç Shqipërisë, dhe (d) të identifikojë çdo kontakt të huaj të pritshëm të raportueshëm, duke përfshirë Personin B, ose ndonjë shtetas tjetër të huaj me të cilin i pandehuri McGonigal kishte një marrëdhënie të vazhdueshme.

Pika 21-26 në dosje (anglisht)

21. On September 7, 2017, defendant McGonigal traveled by air with Person A from the United States to Albania, where over the next several days they met with Person B and other foreign nationals. Neither McGonigal nor the FBI paid for McGonigal’s lodging while in Albania.

22. On September 9, 2017, in Albania, defendant McGonigal met with Person B and the Prime Minister of Albania. At the request of Person A, defendant McGonigal urged the Prime Minister of Albania to be careful about awarding oil field drilling licenses in Albania to Russian front companies. Person A and Person B both had a financial interest in the Government of Albania’s decisions about awards of oil field drilling licenses. Defendant McGonigal provided FBI paraphernalia to the Prime Minister of Albania in the presence of Person B.

23. In September 2017, in Albania, defendant McGonigal was introduced by Person A to an Albanian businessperson and politician who told defendant McGonigal that he wanted someone to investigate an alleged plot to kill the Albanian businessperson and politician.

24. On September 10, 2017, defendant McGonigal traveled by car from Albania to Kosovo, along with Person A, and others, where defendant McGonigal met with and provided FBI paraphernalia to a Kosovar politician. Shortly after this trip to Kosovo, defendant McGonigal and Person A, traveling together, returned to the United States.

25. Following his September travel to Albania, defendant McGonigal maintained an ongoing relationship with the Prime Minister of Albania.

26. On October 5, 2017, outside a restaurant, in a parked car in New York City, defendant McGonigal received approximately $80,000 in cash from Person A.

Pika 21-26 në dosje (shqip)

 1. Më datë 7 shtator 2017, i pandehuri McGonigal ka udhëtuar me personin A nga Shtetet e Bashkuara për në Shqipëri, ku gjatë disa ditëve në vijim janë takuar me personin B dhe shtetas të tjerë të huaj. As McGonigal dhe as FBI nuk kanë paguar për strehimin e McGonigal gjatë kohës që ishte në Shqipëri.
 2. Më 9 shtator 2017, në Shqipëri, i pandehuri McGonigal është takuar me Personin B dhe Kryeministrin e Shqipërisë. Me kërkesë të personit A, i pandehuri McGonigal i kërkoi Kryeministrit të Shqipërisë që të ishte i kujdesshëm për dhënien e licencave për shpimin e vendburimeve të naftës në Shqipëri për kompanitë ruse të frontit. Personi A dhe personi B kishin të dy interes financiar në vendimet e Qeverisë së Shqipërisë për dhënien e licencave të shpimit të fushës së naftës. I pandehuri McGonigal i ka ofruar Kryeministrit të Shqipërisë pajisje të FBI-së në prani të personit B.
 3. Në shtator 2017, në Shqipëri, i pandehuri McGonigal u prezantua nga Personi A me një biznesmen dhe politikan shqiptar, i cili i tha të pandehurit McGonigal se donte që dikush të hetonte një komplot të dyshuar për të vrarë biznesmenin dhe politikanin shqiptar.
 4. Më 10 shtator 2017, i pandehuri McGonigal udhëtoi me makinë nga Shqipëria në Kosovë, së bashku me Personin A, dhe të tjerë, ku i pandehuri McGonigal u takua me dhe i dha mjetet e FBI-së për një politikan kosovar. Menjëherë pas këtij udhëtimi në Kosovë, i pandehuri McGonigal dhe personi A, duke udhëtuar së bashku, janë kthyer në Shtetet e Bashkuara.
 5. Pas udhëtimit të tij në Shqipëri në shtator, i pandehuri McGonigal mbajti një marrëdhënie të vazhdueshme me Kryeministrin e Shqipërisë.
 6.  Më 5 tetor 2017, jashtë një restoranti, në një makinë të parkuar në qytetin e Nju Jorkut, i pandehuri McGonigal mori afërsisht 80,000 dollarë para të gatshme nga Personi A.

Pika 28 në dosje (anglisht)

28. On October 16, 2017, defendant McGonigal submitted an FD-772b regarding his September travel to Albania and Kosovo. The submission improperly failed to disclose that defendant McGonigal had met with the Prime Minister of Albania in Albania and with a Kosovar politician in Kosovo, and falsely denied that defendant McGonigal had disclosed his employment to a foreign national outside of official FBI business.

Pika 28 në dosje (shqip)

 1. Më 16 tetor 2017, i pandehuri McGonigal dorëzoi një FD-772b në lidhje me udhëtimin e tij në shtator në Shqipëri dhe Kosovë. Parashtresa në mënyrë të gabuar nuk zbuloi se i pandehuri McGonigal ishte takuar me Kryeministrin e Shqipërisë në Shqipëri dhe me një politikan kosovar në Kosovë dhe mohoi në mënyrë të rreme që i pandehuri McGonigal t’i kishte zbuluar punësimin e tij një shtetasi të huaj jashtë biznesit zyrtar të FBI-së.

Pika 29 në dosje (anglisht)

29.  On November 15, 2017, defendant McGonigal submitted an FD-772 for upcoming “official” travel to Austria. The submission improperly failed to: (a) identify that Person A would be a travel companion, (b) identify that any lodging or accommodations would be provided free of charge or who would be paying for them, (c) state that defendant McGonigal would be traveling to Albania in addition to Austria, and (d) identify any anticipated reportable foreign contacts.

Pika 29 në dosje (shqip)

29. Më 15 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal dorëzoi një FD-772 për udhëtimin e ardhshëm “zyrtar” në Austri. Paraqitja në mënyrë të gabuar nuk arriti: (a) të identifikonte që Personi A do të ishte shoqërues udhëtimi, (b) të identifikonte se çdo akomodim ose akomodim do të sigurohej pa pagesë ose kush do të paguante për to, (c) deklaronte se i pandehuri McGonigal do të të udhëtojë në Shqipëri përveç Austrisë dhe (d) të identifikojë çdo kontakt të jashtëm të parashikuar të raportueshëm.

Pika 31-35 në dosje (anglisht)

31. On November 18, 2017, defendant McGonigal and a Department of JusticeCase 1:23-cr-00021-CKK Document1 Filed 01/18/23 Page 8 of 16 prosecutor interviewed the same Albanian businessperson and politician defendant McGonigal had ~ met during his September 2017 trip. Person A attended the interview as an interpreter. No paperwork authorizing or funding interpretation services was submitted by defendant McGonigal to the FBI. The FBI has no official record of the interview.

32. On November 18, 2017, after the interview, defendant McGonigal and Person A traveled by air from Austria to Albania, where they met again with the same Albanian businessperson and politician, this time without the participation of the Department of Justice prosecutor. The Albanian businessperson and politician discussed business opportunities with – defendant McGonigal and Person A.

33. | On November 19, 2017, defendant McGonigal met with Person B in Albania over dinner and drinks.

34. On November 20, 2017, defendant McGonigal met with the Prime Minister of Albania in Albania.

35. On November 21, 2017, defendant McGonigal travelled by air from Albania to Austria, and then returned to the United States. Neither McGonigal, nor the FBI, paid for McGonigal’s lodging while he was in Albania.

Pika 31-35 në dosje (shqip)

31. Më 18 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal dhe një prokurori i Departamentit të Drejtësisë,  intervistuan të njëjtin biznesmen shqiptar dhe politikani i pandehuri McGonigal që ishin takuar gjatë Udhëtimi në shtator 2017. Personi A mori pjesë në intervistë si përkthyes. Asnjë dokument që autorizonte ose financonte shërbimet e interpretimit nuk iu dorëzua FBI-së nga i pandehuri McGonigal. FBI nuk ka të dhëna zyrtare të intervistës.

32. Më 18 nëntor 2017, pas intervistimit, i pandehuri McGonigal dhe personi A kanë udhëtuar me avion nga Austria në Shqipëri, ku janë takuar sërish me të njëjtin biznesmen dhe politikan shqiptar, këtë herë pa pjesëmarrjen e prokurorit të Departamentit të Drejtësisë. Biznesmeni dhe politikani shqiptar diskutuan mundësitë e biznesit me – të pandehurin McGonigal dhe Personin A.

33. Më 19 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal u takua me personin B në Shqipëri për darkë dhe pije.

34. Më 20 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal u takua me Kryeministrin e Shqipërisë në Shqipëri.

35. Më 21 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal ka udhëtuar me avion nga Shqipëria në Austri dhe më pas është kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As McGonigal, as FBI, nuk paguan për strehimin e McGonigal gjatë kohës që ai ishte në Shqipëri.

Pika 36-40 në dosje (anglisht)

36. |On November 25, 2017, defendant McGonigal informed the Department of Justice prosecutor referenced above of a potential new criminal investigation involving a U.S. citizen who had registered to perform lobbying work in the United States on behalf of an Albanian political party different from the one in which the Prime Minister was a member. One day earlier, he had received information from Person B about the U.S. citizen lobbyist.

37. In December 2017, McGonigal dined in Washington, D.C. with Person A and Albanian government officials, and dined in New York City with Person A and the Prime MinisterCase 1:23-cr-00021-CKK Document1 Filed 01/18/23 Page 9 of 16 of Albania.

38. On January 4, 2018, defendant McGonigal received information about the U.S. citizen lobbyist that originated with Person A, and he forwarded the information to another FBI- NY Special Agent the next day.

39. On January 22, 2018, defendant McGonigal submitted an FD-772b regarding his November travel to Austria referenced above. The submission improperly failed to disclose that defendant McGonigal had travelled to Albania as well as Austria, or that he had met with either Person B or the Prime Minister of Albania, or that he had disclosed his FBI employment to a foreign national outside of official business.

40. On January 22, 2018, defendant McGonigal received information about the U.S. citizen lobbyist from Person A, and he forwarded the information to another FBI-NY official, who was his subordinated employee. Person A had received the information from the Office of the Albanian Prime Minister.

Pika 36-40 në dosje (shqip)

 1. | Më 25 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal informoi prokurorin e Departamentit të Drejtësisë të përmendur më lart për një hetim të ri të mundshëm penal që përfshin një shtetas amerikan i cili ishte regjistruar për të kryer punë lobimi në Shtetet e Bashkuara në emër të një partie politike shqiptare të ndryshme nga ajo në të cilën Kryeministri ishte anëtar. Një ditë më parë, ai kishte marrë informacion nga Personi B për lobistin qytetar amerikan.

37 .Në dhjetor 2017, McGonigal darkoi në Uashington, D.C. me personin A dhe zyrtarët e qeverisë shqiptare, dhe darkoi në New York City me Personin A dhe Kryeministrin.

38. Më 4 janar 2018, i pandehuri McGonigal mori informacion në lidhje me lobistin qytetar amerikan që e kishte origjinën nga Personi A dhe ai ia përcolli informacionin një agjenti tjetër special të FBI-NY të nesërmen.

 1. Më 22 janar 2018, i pandehuri McGonigal paraqiti një FD-772b në lidhje me udhëtimin e tij në nëntor në Austri të përmendur më lart. Parashtresa në mënyrë të gabuar nuk zbuloi se i pandehuri McGonigal kishte udhëtuar në Shqipëri si dhe në Austri, ose se ai ishte takuar ose me Personin B ose me Kryeministrin e Shqipërisë, ose se ai kishte zbuluar punësimin e tij në FBI një shtetasi të huaj jashtë biznesit zyrtar.
 2.  Më 22 janar 2018, i pandehuri McGonigal mori informacion në lidhje me lobistin e shtetasit amerikan nga Personi A dhe ai ia përcolli informacionin një zyrtari tjetër të FBI-NY, i cili ishte punonjësi i tij në vartësi. Personi A e kishte marrë informacionin nga Zyra e Kryeministrit Shqiptar.

Pika 41 në dosje (Anglisht)

41. From February 21, 2018, through February 24, 2018, defendant McGonigal traveled with Person A to Albania, but he did not report the travel to the FBI as required using the FD-772 or FD-772b forms.

Pika 41 në dosje (shqip)

 1. Nga 21 shkurt 2018, deri më 24 shkurt 2018, i pandehuri McGonigal udhëtoi me Personin A në Shqipëri, por ai nuk e raportoi udhëtimin në FBI siç kërkohej duke përdorur formularët FD-772 ose FD-772b.

Pika 43-44 në dosje (Anglisht)

43.  OnMarch 4, 2018, defendant McGonigal dined in Washington, D.C., with, among others, Person A, the Prime Minister of Albania, and a former FBI Special Agent who was working at an international professional services firm.

44. From April 26, 2018, through May 2, 2018, defendant McGonigal travelled with Person A to Europe, including Albania, but did not report the travel to the FBI as required using the FD-772 or FD-772b forms.

Pika 43-44 në dosje (Shqip)

 1. Më 4 mars 2018, i pandehuri McGonigal darkoi në Uashington, D.C., ndër të tjera, me Personin A, Kryeministrin e Shqipërisë dhe një ish-agjent special të FBI-së, i cili punonte në një firmë shërbimesh profesionale ndërkombëtare.
 2.  Nga 26 prilli 2018, deri më 2 maj 2018, i pandehuri McGonigal udhëtoi me Personin A në Evropë, përfshirë Shqipërinë, por nuk e raportoi udhëtimin në FBI siç kërkohej duke përdorur formularët FD-772 ose FD-772b.

Pika 56 në dosje (Anglisht)

56. On September 5, 2017, in the District of Columbia and elsewhere, defendant Charles McGonigal did willfully and knowingly make and cause to be made materially false, fictitious, and fraudulent statements and representations in a matter within the jurisdiction of the Executive Branch of the Government of the United States, namely the FBI, in that defendant McGonigal falsely stated and represented on an FD-772 form that, for upcoming travel to Europe, he had no travel companions, would not be provided lodging and accommodations free of charge, would be traveling only to Albania, and did not anticipate any reportable foreign contacts, when, in truth and fact, as defendant McGonigal then well knew and believed, defendant McGonigal would be accompanied by Person A, would receive free lodging and accommodations, would travel to Kosovo in addition to Albania, and would have reportable foreign contact with Person B and others.

Pika 56 në dosje (shqip)

 1. Më 5 shtator 2017, në Distriktin e Kolumbisë dhe gjetkë, i pandehuri Charles McGonigal me dashje dhe me vetëdije bëri dhe shkaktoi që të bëhen deklarata dhe përfaqësime materiale të rreme, fiktive dhe mashtruese në një çështje brenda juridiksionit të Degës Ekzekutive të Qeveria e Shteteve të Bashkuara, përkatësisht FBI, në atë të pandehur McGonigal deklaroi dhe përfaqësoi në mënyrë të rreme në një formular FD-772 se, për udhëtimin e ardhshëm në Evropë, ai nuk kishte shoqërues udhëtimi, nuk do t’i sigurohej strehim dhe akomodim pa pagesë, do të udhëtonte vetëm për në Shqipëri dhe nuk kishte parashikuar ndonjë kontakt të huaj të raportueshëm, kur, në të vërtetë dhe në fakt, siç e dinte mirë dhe besonte atëherë i pandehuri McGonigal, i pandehuri McGonigal do të shoqërohej nga personi A, do të merrte strehim dhe akomodim falas, do të udhëtonte në Kosovë, përveç Shqipërisë, dhe do të kishte kontakte të huaja të raportueshme me personin B dhe të tjerët.

Pika 60 në dosje (anglisht)

60. On November 15, 2017, in the District of Columbia and elsewhere, defendant Charles McGonigal did willfully and knowingly make and cause to be made materially false, fictitious, and fraudulent statements and representations in a matter within the jurisdiction of the Executive Branch of the Government of the United States, namely the FBI, in that defendant McGonigal falsely stated and represented on an FD-772 form that, for upcoming travel to Europe, he had no travel companions, would not be provided lodging and accommodations free of charge, would be traveling only to Austria, and did not anticipate any reportable foreign contacts, when, in truth and fact, as defendant McGonigal then well knew and believed, defendant McGonigal would be accompanied by Person A, would receive free lodging and accommodations, would travel to Albania in addition to Austria, and would have reportable foreign contact with Person B and others.

Pika 60 në dosje (shqip)

 1. Më 15 nëntor 2017, në Distriktin e Kolumbisë dhe gjetkë, i pandehuri Charles McGonigal me dashje dhe me vetëdije bëri dhe shkaktoi që të bëhen deklarata dhe përfaqësime materiale të rreme, fiktive dhe mashtruese në një çështje brenda juridiksionit të Degës Ekzekutive të Qeveria e Shteteve të Bashkuara, përkatësisht FBI, në atë të pandehur McGonigal deklaroi dhe përfaqësoi në mënyrë të rreme në një formular FD-772 se, për udhëtimin e ardhshëm në Evropë, ai nuk kishte shoqërues udhëtimi, nuk do t’i sigurohej strehim dhe akomodim pa pagesë, do të udhëtonte vetëm për në Austri dhe nuk kishte parashikuar ndonjë kontakt të huaj të raportueshëm, kur, në të vërtetë dhe në fakt, siç e dinte mirë dhe besonte atëherë i pandehuri McGonigal, i pandehuri McGonigal do të shoqërohej nga personi A, do të merrte strehim dhe akomodim falas, do të udhëtonte. në Shqipëri, përveç Austrisë, dhe do të kishte kontakte të huaja të raportueshme me personin B dhe të tjerë.

Pika 62 në dosje (aglisht)

62. On January 22, 2018, in the District of Columbia and elsewhere, defendant Charles McGonigal did willfully and knowingly make and cause to be made materially false, fictitious, and fraudulent statements and representations in a matter within the jurisdiction of the Executive Branch of the Government of the United States, namely the FBI, in that defendant McGonigalCase 1:23-cr-00021-CKK Document1 Filed 01/18/23 Page 14 of 16 falsely stated and represented on an FD-772b form that, for travel to Europe two months earlier, he had travelled only to Austria, had no contact with a representative of a foreign government outside of official FBI business, and did not disclose his employment to any foreign national outside of official FBI business, when, in truth and fact, as defendant McGonigal then well knew and believed, defendant McGonigal had travelled to Albania in addition to Austria, had met with the Prime Minister of Albania and also met with Person B, and had disclosed his employment to them, outside of official FBI business.

Pika 62 në dosje (shqip)

62. Më 22 janar 2018, në Distriktin e Kolumbisë dhe gjetkë, i pandehuri Charles McGonigal me dashje dhe me vetëdije bëri dhe shkaktoi që të bëhen deklarata dhe përfaqësime materiale të rreme, fiktive dhe mashtruese në një çështje brenda juridiksionit të Degës Ekzekutive të Qeveria e Shteteve të Bashkuara, përkatësisht FBI, në atë të pandehur McGonigalCase 1:23-cr-00021-CKK Document1 Documented 01/18/23 Faqe 14 nga 16 deklaroi dhe përfaqësoi në mënyrë të rreme në një formular FD-772b që, për udhëtim në Evropë dy muaj më parë, ai kishte udhëtuar vetëm në Austri, nuk kishte asnjë kontakt me një përfaqësues të një qeverie të huaj jashtë biznesit zyrtar të FBI-së dhe nuk ia zbuloi punësimin e tij asnjë shtetasi të huaj jashtë biznesit zyrtar të FBI-së, kur në të vërtetë dhe në fakt , siç e dinte mirë dhe besonte atëherë i pandehuri McGonigal, i pandehuri McGonigal kishte udhëtuar në Shqipëri përveç Austrisë, ishte takuar me Kryeministrin e Shqipërisë dhe gjithashtu ishte takuar me personin B dhe kishte bërë të ditur punësimin e tij ndaj tyre, jashtë biznesit zyrtar të FBI-së./ Marrë nga Washington Post

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu