VKM për Kopshtin Botanik, Koni kundër: Cënon autonominë e universiteteve – Lajmi i Fundit

0
Gjigandi

Rektori i Universitetit të Tiranës Mynyr Koni ka reaguar në lidhje me VKM për Kopshtin Botanik, i cili i ka kaluar në varësi Bashkisë së Tiranës. Përmes një deklarate për mediat, Koni tha se në dy mbledhjet e fundit të senatit të Universitet, anëtarët e këtij institucioni kanë nxjerrë arsye të padenja për të mos marrë një vendim përfundimtar nga Universiteti.
Rektori tha se vendimi i qeverisë që e kalon Kopshtin Botanik në pronësi të Bashkisë së Tiranës është i paligjshëm.

“Marrja e këtij Vendimi është në shkelje të hapur të autonomisë të Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plotë me ligjin e arsimit të lartë 80/2015”, -thuhet në reagimin e Konit.
DEKLARATA E KONITMe anë të kësaj deklaratë për shtyp, në cilësinë e Rektorit të UT, dua të informoj të gjithë stafin e Universitetit të Tiranës, por sidomos pedagogët dhe ish-pedagogët e nderuar, studentët dhe stafin ndihmës, që pothuajse për 65 vjet, kanë kontribuar në formimin dhe zhvillimin e Kopshtit Botanik, një strukturë në varësi të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, deri tani pronë në përgjegjësi administrimi e Universitetit të Tiranës, dhe sigurisht, nëpërmjet kësaj deklarate, dua të informoj edhe mbarë opinionin publik, sesi qëndron në fakt e vërteta mbi Kopshtin Botanik dhe Vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave në lidhje me të, si një çështje sa e rëndësishme, por edhe delikate për pasojat që sjell ky Vendim në Universitetin e Tiranës. Me Vendimin nr.510 datë 17.07.2019 të Këshilllit të Ministrave “Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të disa pasurive të paluajtshme në zonën kadastrale 3292 (Kopshti Botanik) dhe për një ndryshim në Vendimin nr.430 datë 02.07.2014, të Këshillit të Ministrave,“Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Universitetit të Tiranës, i ndryshuar”, i botuar në Fletoren Zyrtare nr.105 datë 19 Korrik 2019, është bërë kalimi i Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë Tiranë.
Sipas këtij Vendimi, Universitetit të Tiranës i hiqet prona me emërtimin “Kopshti Botanik” dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë.Së pari dëshiroj të theksoj me forcë se, marrja e këtij Vendimi është në shkelje të hapur të autonomisë të Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plotë me ligjin e arsimit të lartë 80/2015. Që nga shkresa e parë zyrtare në lidhje më këtë çështje dhe deri në daljen e këtij Vendimi, si në shumë çështje dhe problematika të tjera që ka patur Universiteti i Tiranës, procedura është sa e parregullt nga ana ligjore, por edhe me një mungesë të theksuar transparence nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, por edhe nga Bashkia Tiranë.
Kështu, Bashkia Tiranë, me shkresën nr.36325 datë 02.10.2018, “Ftesë për bashkëpunim”, drejtuar Rektorit të UT, Administratorit të UT dhe Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, kërkoi organizimin e një takimi të përbashkët këshillues për të folur rreth projektit për rikonceptimin dhe rehabilitimin e Kopshtit Zoologjik dhe të gjithë hapësirës publike, dhe, sipas tyre, nevojitet të integrohej edhe territori i Kopshtit Botanik. Pas komunikimeve zyrtare me Bashkinë Tiranë ( shkresat e Rektorit nr.4467/1 datë 09.10.2018 dhe nr.4467/5 datë 25.10.2018, drejtuar Kryetarit të Bashkisë Tiranë, z.Erion Veliaj), në datën 29.10.2018, u zhvillua ky takim, në të cilin u ra dakort që Bashkia Tiranë të përcillte një draft marrëveshje në lidhje me këtë çështje.
Në datë 1 Nëntor 2018, nga Bashkia Tiranë, nëpërmjet e-mailit, është përcjellë draft marrëveshja, e cila në thelb parashikonte kalimin e Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë së Tiranës, e cila, pasi u diskutua me Drejtorinë Juridike të UT, nga ana ligjore dhe sigurisht me palën e interesuar (Kopshti Botanik/ Fakulteti i Shkencave të Natyrës), u refuzua të vijohej me procedurat e mëtejshme të miratimit dhe të nënshkrimit të saj, për shkak se nuk gjente mbështetje ligjore.
Edhe në takimin e zhvilluar në fillim të muajit Nëntor 2018 ndërmjet Drejtorit Juridik të UT dhe Drejtorit Juridik të Bashkisë Tiranë, ky i fundit, u bë me dije përsëri, në mënyrë verbale edhe nëpërmjet e-mailit, për mosrënien dakort të nënshkrimit të draft marrëveshjes së propozuar, e cila sillte për pasojë kalimin e Kopshtit Botanik në pronësi të Bashkisë Tiranë, duke argumentuar edhe arsyet e mospranimit të nënshkrimit të saj.
Në datën 19 Korrik 2019, nga Këshilli i Ministrave, përcillet zyrtarisht VKM nr.510 datë 17.07.2019, i cili, tashmë kishte hyrë në fuqi.Në mënyrë të menjëhershme, me shkresën nr.3396/1 datë 23.07.2019, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm pranë Kryministrisë, z.Ëngjëll Agaçi, kam kërkuar të më vihej në dispozion praktika e plotë që ishte dërguar pranë Këshillit të Ministrave për marrjen e këtij vendimi, ku të përfshiheshin: projekt-vendimi me relacionin përkatës si dhe mendimet/propozimet e dhëna nga ministritë e linjës. Gjithashtu, me shkresën nr.3396/2 datë 23.07.2019, drejtuar Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj.Besa Shahini, kam kërkuar të më vihej në dispozion praktika e plotë që MASR kishte përcjellë për marrjen e këtij vendimi ku përfshiheshin: projekt-vendimi me relacionin përkatës si dhe mendimet/propozimet e dhëna nga MASR.
Meqënëse në përgjigjen e Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, përcjellë me shkresën nr.7464/2 datë 02.09.2019 (ardhur ne Rektoratin e UT më datë 11.09.2019), nuk u dha asnjë sqarim apo informacion, me shkresën nr.3396/7 datë 11.09.2019, i kërkova edhe një herë Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në cilësinë e “Ministrit propozues”, të përcillte dokumentacionin shoqërues të projektaktit të dërguar për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave, sipas pikës 45 të kreut VI të VKM nr.584 datë 28.08.2003 “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, ku të përfshiheshin:oProjektakti i bashkërenduar me ministritë përkatëse,oRelacioni shpjegues,oMendimet e ministrive dhe të drejtuesve të institucioneve të interesuara
Por, as nga Këshilli i Ministrave dhe nga MARS, deri sot, nuk ka ardhur asnjë përgjigje.Menjëherë, sapo stafi akademik i UT, rifilloi punën pas periudhës së pushimeve vjetore (data 4 Shtator 2019), në cilësinë edhe të Kryetarit të Senatit Akademik të UT, në datën 12 Shtator 2019, thirra mbledhjen e Senatit Akademik, ku një nga pikat e axhentës së kësaj mbledhjeje, ishte shqyrtimi dhe mbajtja e një qëndrimi të Senatit Akademik të UT ndaj VKM nr.510 datë 17.07.2019.Në këtë mbledhje, nuk u arrit në asnjë përfundim (kjo nuk është më çudi për Senatin Akademik të UT), dhe duke përdorur artifica dhe pretendime të pavërteta, nga një grup senatorësh, u kërkua informacion dhe dokumentacion shtesë në lidhje me këtë çështje.Pasi iu përcoll dokumentacioni i kërkuar të gjithë anëtarëve të Senatit Akademik, caktova përsëri datën e mbledhjes së Senatit Akademik të UT, datën 19 Shtator 2019.
Në këtë mbledhje, disa anëtarë të Senatit Akademik, kërkuan të thërriteshin përfaqësues të Bashkisë Tiranë, në mënyrë që, sipas tyre, të dëgjoheshin se çfarë do të bëhej konkretisht në Kopshtin Botanik, ndërkohë që VKM, tashmë ka hyrë në fuqi dhe sipas saj, Universitetit të Tiranës, i hiqet prona me emërtimin “Kopshti Botanik” dhe i kalon në pronësi Bashkisë Tiranë, duke i hequr përfundimisht edhe të drejtën e administrimit nga UT të kësaj prone.
Në mënyrë të përsëritur, disa anëtarë të Senatit Akademik, duke përdorur përsëri artifica, me një sjellje aspak të denjë për një anëtar të Senatit Akademik, si organi kolegjial më i lartë akademik i UT, i cili është përgjegjës për përmbushjen e misionit të institucionit, bënë që përsëri, Senati Akademik i UT, të mos dilte me një qëndrim zyrtar në lidhje me VKM nr.510 datë 17.07.2019.Fatkeqësisht kjo është e vërteta dhe ajo çfarë ndodh në Senatin Akademik të UT, edhe kur bëhet fjalë për marrje apo tjetërsim të pronave të UT dhe të ambjenteve të pedagogëve dhe studentëve të UT, në kushedi çfarë…. koha do ta tregojë shumë shpejt.Në cilësinë e Rektorit të UT, në respektim të ligjit të arsimit të lartë 80/2015 dhe të kompetencave që ka përcaktuar ky ligj për autoritetet dhe organet drejtuese të institucionit, me shkresën nr.4075 datë 16.09.2019, i kam kërkuar Bordit të Administrimit të UT, në cilësinë e organit më të lartë kolegjial administrativ, që duhet të garantojë edhe mbarëvajtjen administrative të UT si dhe, duhet të përcaktojë rregullat për administrimin e të gjitha pasurive të UT, të shprehet zyrtarisht:
Së pari, nëse i ishte kërkuar nga ana e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në cilësinë e “Ministrit propozues”, të jepnin mendim në lidhje me këtë çështje, përpara daljes së VKM nr.510 datë 17.07.2019.Së dyti, të shprehet zyrtarisht në lidhje me VKM nr.510 datë 17.07.2019, me të cilin, Kopshti Botanik, është hequr nga përgjegjësia e administrimit të UT, duke ia kaluar në pronësi Bashkisë Tiranë.Gjithashtu, me shkresën nr.4075/1 datë 16.09.2019, në cilësinë e autoritetit më të lartë administrativ, i kam kërkuar Adminsitratorit të UT, të shprehet zyrtarisht nëse i është kërkuar nga ana e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në cilësinë e “Ministrit propozues”, të jepte mendim në lidhje me këtë çështje, përpara daljes së VKM nr.510 datë 17.07.2019.Por, deri tani, as nga Bordi i Administrimit i UT dhe as nga Administratori i UT, nuk kam marrë asnjë përgjigje.Dua të bëj me dije se, brenda afateve të parashikuara ligjore, Drejtoria Juridike e UT ka hartuar kërkesë padinë me objekt: Shfuqizimin e VKM nr.510 datë 17.07.2019, e cila është depozituar në Gjykatën Administrative të Apelit, Tiranë, në datën 07.08.2019.
Të nderuar pedagogë, studentë dhe personel i UT, dhe mbarë opinioni publik. Në vitet e mia si Rektor i Universitetit të Tiranës, i detyruar nga situatat e krijuara në këtë institucion, disa herë kam dalë me deklarata për shtyp apo me statuse në rrjete sociale për çështje të ndryshme. Gjithmonë jam përpjekur të shpjegoj dhe të tregoj sesi qëndron në fakt e vërteta për çështje të caktuara që kanë ndodhur në UT. Dhe këtë e kam bërë me fakte dhe prova, sikurse edhe në këtë rast. …Dhe gjithmonë ia kam dalë. Si pedagog i Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe si ish- student i atij fakulteti, ju siguroj se do të vazhdoj me të gjithë forcën time dhe të ligjit, të kundërshtoj këtë VKM, deri në anullimin e tij.
Të gjithë autorët dhe bashkëautorët që kanë marrë pjesë në këtë maskaradë, dua t’i siguroj se një ditë, do të japin llogari dhe do të përgjigjen jo vetëm para ligjit, por edhe para fëmijëve apo nipërve të tyre; apo edhe ata që nuk reaguan apo nuk ngritën zërin për ta ndalur atë, dhe me veprimet apo mosveprimet e tyre, bën që të vetmin Kopësht Botanik, me vlera unikale dhe të pazendësueshme, e lejuan të mos jetë më i tillë.

RonaTyra

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu