“KADIU” do patjetër të marrë tenderin, ul çmimin/ Drejtoria e ujësjellësit dështon me garën për rregullimin e makinave!

0
Gjigandi

Drejtoria e Ujësjellësit të Sarandës  ka hapur një tender me vlerë 6,781,387.00 Lekë të ndara në tre lote.

 

Tenderi me objekt mirëmbajtje dhe riparim automjetesh ka rezultuar  me problematika dhe zvarritje  duke u skuqur në flamur të kuq për anulim tenderi dy ose më shumë herë.

 

RonaTyra

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve dhe automjeteve  të Shoqërisë Rajonale U.K. Sarandë”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Automjete

Loti  1  –  “Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve”  –  2 777 950 (dymilion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë)lekë pa tvsh, shumatorja e çmimeve për njësi është :   1,789,995 (njëmilion e shtatëqind e tetëdhejtë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh

Loti  2  “Mirëmbajtje dhe riparim i mjeteve”   –   3 173 997  (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e tremijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh, shumatorja e çmimeve për njësi është  :  1 713 175 (një milion e shtatëqind e trembëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa Tvsh.

Loti  3  “Mirëmbajtje dhe riparim i gjeneratorëve”   –   829 440 (tetëqind e njëzet e nëntë mijë e katërqind e dyzet) lekë pa Tvsh, shumatorja e çmimeve për njësi është:  531 112 (pesëqind e tridhjetë e njëmijë e njëqind e dymbëdhjetë) lekë pa Tvsh.

Në lotin e parë me fond limit 2 777 950 (dymilion shtatëqind e shtatedhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH operatorët e kanë ulur çmimin përtej vlerës logjike të shërbimit duke ngritur dyshime për mbarëvajtjen e këtij shërbimi. Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë  kanë marr pjesë (dy) operatorë ekonomike, të cilët kanë dorëzuar ofertat ekonomike si me poshtë: 1. KADIU “ sh.a  me ofertë 1,752,000 (lekë çmim për njësi pa TVSH) sipas formularit të ofertës,

  1. PF Elton Lilaj me Nipt me ofertë 1,772,000 (lekë çmim për njësi pa TVSH) sipas formularit të ofertës nga shqyrtimi i dokumentacionit që kanë paraqitur operatorët ekonomike, rezultojne se të dy operatorët ekonomik i plotësojnë kërkesat dhe kushtet e DST-se të hartuar nga AK. Nga sa më sipër dhe në mbështetje të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 162, datë 23.12.2020 Nenit 92, KVO-ja konkludon se, ofertat e të 2 ( Dy ) OE teëcilët kanë konkuruar në LOTIN 1, janë të suksesshme, pasi i përmbushin të gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se të hartuar nga AK.

Por sapo ka kaluar këtë shpallje  tenderi është anuluar në njoftimin e kontratës së shpallur.  Sipas arsyetimit në procedura është anuluar me një fazë sepse  nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme nga operatorët.

Ulja e çmimit në tendra nuk është përkufizim se shërbimi  do të jetë cilësor. Ofertat duhet të kenë një logjikë financiare.

Nga sa vijon Abc24.al kërkon të dijë:

  1. Me çfarë procedurash i ka hapur dhe mbyllur tenderat Drejtoria e Ujësjellësit, Sarandë?
  2. Nëse ka pasur shkelje nga pala e operatorëve, pse nuk i është kundërpërgjigjur me shkresë zyrtare?
  3. Kjo zvarritje prcedurash, në llogari të kujt bëhet?

Vijon…/Abc24.al

PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu